วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 13

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 13
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
ในวันนี้ ทุกทีมได้นำเสนอโครงงานที่ได้รับมอบหมาย เรื่องพัฒนาบทเรียน Exe learning ขึ้นมา 
ซึงแต่ละทีมได้พัฒนาเรื่อง ดังนี้

      ทีม Believe ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL ซึงประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implemen tation) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งทีม Believe ได้เลือกโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ
      ทีม Together ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ
ทีม Priceless ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

     ทีม Priceless ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

       ทีม Memoryได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสตรียะลา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


         ทีม Ability ได้พัฒนาบทเรียน Exe learning เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

  

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 12

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


          ในวันนี้ทีม Believe ได้นัดสมาชิกในทีมมาทำโครงงานที่อาจารย์มอบหมายใน e-Learning ในห้องสมุด ซึ่งหัวหน้าทีมได้มอบหมายให้แต่ละคนศึกษาหัวข้อแล้วนำมาแลกเปลี่ยนความคิดกัน จากนั้นนำคำตอบมาเขียนในแบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนบนเว็บ


วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

      ในวันนี้ มีการเรียนการสอนชด ณ ห้อง 25-302 ในการนี้อาจารย์ได้แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exeLearning เพิ่มเติม เช่น การสร้างแบบทดสอบคิดร้อยละ การแทรกแพคเกจ และการแตกแพคเกจออก เป็นต้น 

ทีม believe ได้รวบรวมงานของเพื่อนในทีมมารวบรวมเป็น 1 บทเรียน ซึ่งตอนนี้เสร็จแล้ว 80 %

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 10

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

      ในวันนี้  ผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนอกห้องเรียน (ห้องสมุด) เพื่อศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ในการนี้ทีม believe ได้มอบหมายให้ลูกทีมแต่ละคนเตรียมเนื้อหาจากนั้นใส่ข้อมูลเนื้อหาลงในโปรแกรม EXELearningจากนั้นก็มารวบร่วมกันเป็นทีม โดยเลขานุการเป็นคนรวบรวม

         ทีม believe ได้จัดทำบทเรียน e-leaning เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่


วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

      แต่ละทีมได้ทำการสรุปผลการเรียนรู้จากงานวิจัยที่อาจารย์ได้มอบหมายหัวข้อใน E-Leaning ซึ่งทางทีม Believe ได้ศึกษางานวิจัยด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเว็บ (Collaborative Lerning on Web) หัวข้อวิจัยที่ทางทีมได้ศึกษา คือ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเว็บ วิชาฟิสิกส์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

      ในการนี้หัวหน้าทีมได้มอบหมายให้สมาชิกในทีมไปศึกษาเรื่องวิจัยดังกล่าวและแบ่งหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอโดยการถ่ายวีดีโอ แล้วส่งวีดีโอใน Google plus รายวิชา 

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 8

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

ผู้สอนได้แนะนำการใช้งานโปรแกรม EXE  เบื้องต้นให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยนำเนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาพัฒนาในโปรแกรม EXE ซึ่งผู้เรียนได้เตรียมเนื้อหามาแล้ว


วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

      ผู้สอนได้แนะนำภาษา HTML ให้กับผู้เรียน เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ  เช่น การสร้างตาราง การสร้างลิงค์ การแทรกรูปภาพ เป็นต้น   แน่ะนำการใช้งานโปรแกรม eXe เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาบทเรียนสอนบนเว็บในคาบหน้า