วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Technology For Education : IME) ครั้งที่ 11


วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมDevelopที่มาทำงาน ประกอบด้วย         
1. นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ 405709005
2. นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู 405709008
3. นายนัสริน โซ๊ะสะอิ 405709010
4. นางสาวตอยีบะห์ ซากา 405709014
5. นายมุฮตาซีดีน เดียได 405709022
6. นายอัมรัณ แปซะ 405709037

           ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง ER- Diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ ER-Diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Technology For Education : IME) ครั้งที่ 10 - แต่ละทีมนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของ 
        แต่ละทีม โดยอาจารย์จะเสนอแนะหลังจากนำเสนอเสร็จ                            
 - อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยPHP 
โดยอาจารย์ได้ให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูล ของแต่ละทีม ใน phpmyAdmin

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Technology For Education : IME) ครั้งที่ 9


                                 -  ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น   
                                      โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
                                               1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL 
                                               2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
                                               3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
                                               4. การสร้างฐานข้อมูล
                                               5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
                                               6. การเพิ่มข้อมูล
                                               7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
                                               8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
                                               9. การแสดงข้อมูล
                                             10.การแก้ไขข้อมูล
                                             11.การลบข้อมูล
                                             12. บทสรุป
                                          นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม

                                - ให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่
                                          นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม
                                - ให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่
                     
                               1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน

  2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12
 3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ถ้าคะแนนรวม
0-49 เกรด F
50-59 เกรด D
60-69 เกรด C
70-79 เกรด B
80-100 เกรด A
คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน
สมมติ 78

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Technology For Education : IME) ครั้งที่ 8

·                     ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ 
            -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช็คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                   ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ
           เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา
           ดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
·                    
    อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้

    1. แนะนําภาษา PHP                                                                                                                   2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
        3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
        4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
        5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP 6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
        7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
         8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
        9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
        10. ตัวดําเนินการ
        11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
        12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
        13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
        14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
        15. คําสั่งทําซ้ำแบบ do while
        16. บทสรุป

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่7

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Technology For Education : IME) ครั้งที่ 7


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้การนำเสนอเป็นทีมแต่ละทีมนำ เสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ กลุ่มละไม่เกิน 15 นาที โดยกลุ่มดิฉันกลุ่ม Develop นำเสนอเป็นกลุ่มสุดท้าย
           ซึ่งกลุ่ม Develop ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การพํฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้พัฒนา  รองศาสตราจารย์ ธีรชัย บุญมาธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธา อารีรักษฎร์ นายกัณหา รักษาวงค์ โดยมี  ผู้นำเสนอดังนี้
1.นายนัสริน โซ๊ะสะอิ นำเสนอเกี่ยวกับ
-ชื่องานวิจัย
-วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
-ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
-ประโยชน์ที่ได้รับ
2.นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู นำเสนอเกี่ยวกับ
-ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
3.นายมุฮตาซีดีน   เดียได นำเสนอเกี่ยวกับ
-ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้
4.นางสาวตอยีบะห์   ซากา นำเสนอเกี่ยวกับ
-เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
5.นางสาวไอนี  สะหะเม๊าะ นำเสนอเกี่ยวกับ
-ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
-ผลการประเมินหรือการนำไปใช้
6.นายอัมรัณ   แปซะ นำเสนอเกี่ยวกับ
-ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
-แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน
สรุปการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม
·                      ทีม ครูคอมยุคใหม่ นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่6

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
 (Information Technology For Education : IME) ครั้งที่ 6

วันที่ 26 ม.ค.60 นัดพบกันสำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) ขั้น 1 เวลา 08.30 น. แล้วทำการแยกห้อง
ห้องละ 1 กลุ่ม ชั้น 3-4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Team-based Learning: TBL ทำการสืบค้นหนังสือ
ในห้องสมุด และจัดทำโครงงาน บทที่ 1 และบทที่ 2 พร้อมทำงานมอบหมายของทีมในบทที่ 3
กลุ่มกลุ่ม Develop ได้แบ่งหน้าของแต่ละคน เพื่อให้สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ได้วางไว้ ซึ่งมีสมาชิกที่มาทำงานร่วมกัน มีดังนี้

                                                 1. นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ            รหัส 405709005
                                                 2. นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู             รหัส 405709008
                                                 3. นายนัสริน โซ๊ะสะอิ                   รหัส 405709010
                                                 4. นางสาวตอยีบะห์ ซากา               รหัส 405709014
                                                 5. นายมุฮตาซีดีน เดียได                  รหัส 405709022
                                                 6. นายอัมรัณ แปซะ                         รหัส 405709037

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่5

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
 (Information Technology For Education : IME) ครั้งที่ 5
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 
  •       ทำแบบทดสอบ Pretest บทที่ 3
  •       อธิบายเกี่ยวกับหลักการทำโครงงานเบื้องต้น และแนะนำแบบฟอร์มในการสร้างโครงงาน
  •       บรรยายเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 Project Based Learning 
  •       สอนหลักการใช้ HTML เบื้องต้น บนเว็บ HTML Tutorial และให้ฝึกเขียนเว็บด้วยภาษา  HTML และภาษา PHP เบื้องต้น

  •       มอบหมายการบ้านบทที่ 3 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยให้ทำงานเป็นทีม ศึกษาจากเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สรุป และจัดทำเป็นสไลด์ นำเสนอในคาบต่อไป